Pristina-Veternik St. , nearby Grand Store

info@enternet-ks.com

+383 (0)38 603 230

How to Apply for Fiscal Devices and Electronic Systems

In a constantly changing market, fiscalization and electronic systems have become essential for every business operating in the Republic of Kosovo.

In this article, we will guide you in detail and clearly about the application process for fiscal devices and their acquisition from the reliable company Enternet.

Get to Know the Fiscal Devices and Electronic Systems Before starting the application, it is important to understand what electronic fiscal devices (EFD) include. These include fiscal cash registers, electronic sales device points, fiscal printers, and accompanying devices.

EFD is a computerized electronic device or system used to issue sales coupons “fiscal coupon” for retail transactions.

All components and functions of the EFD must be approved by NjMAF (Consumer Protection and Fiscal Administration Unit), while the supporting software must be available to the KTA (Kosovo Tax Agency).

Use of Fiscal Devices and Electronic Invoice The law requires the use of EFD for businesses that exchange cash, while everyone else must use the Electronic Invoice, including public and service enterprises.

A summary of administrative guidance MF-NR. 02/2018 helps you understand the regulations and procedures followed for the use of EFD. Proper and regular application of these devices is mandatory at the time of EFD supply registration.

Read about MF-NR. 02/2018 in the link below: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=16407

How to Apply for Fiscal Devices at Enternet Enternet is the right solution for fiscal devices and electronic systems. The application process is simple and can be done online through our website www.enternet-ks.com, by visiting one of our centers, or by sending an email to our address info@enternet-ks.com.

To complete the application, the installation request must include the Business Certificate and business data, as well as the VAT Certificate for VAT declarants.

Our specialized team is ready to offer you the best advice to choose the right device for your business. Some of the various solutions include the DP25+ fiscal cash register, the WP50+ mobile fiscal cash register, and the FP700+ fiscal printer.

Payment and Warranty for Fiscal Devices Enternet offers you several payment options for fiscal devices. You can pay in cash, through the bank, or through NLB Bank offers.

To ensure the maintenance of the fiscal device, you can choose from the Warranty Packages offered by Enternet. The Warranty Package offers various services and includes device maintenance for a period of one year.

Maintenance and Use of Fiscal Devices Maintaining fiscal devices is essential for their security and efficiency. By following some simple rules, such as not spilling any harmful substances on the fiscal cash register or not using it with oily hands, you will ensure protection from potential damage.

Enternet offers you training on the use of the fiscal device to ensure that you and your team are ready.

Technical Support for Fiscal Devices Enternet offers you technical support for fiscal devices. The phone numbers for technical assistance are 038 603 230 and 038 603 232. You can also visit one of our centers in 7 cities of Kosovo.

The Enternet team is ready to help you with any technical challenge you may encounter.

Apply at Enternet Applying for fiscal devices and electronic systems is an important process for every business in Kosovo. Enternet offers you customized solutions and services tailored to your business needs. By applying for fiscal devices and following the provided instructions and advice, you will be sure to comply with laws and regulations, as well as the efficiency of your transactions.

Enternet is a trusted partner to assist you in this process, guaranteeing excellent service and the best advice for your fiscal devices.

Apply now at:

  1. ENTERNET regional centers (Prishtina, Prizren, Peja, Mitrovica, Ferizaj, Gjakova, Gjilan)
  2. Online through www.enternet-ks.com

Pagesa dhe Garancioni për Pajisjet Fiskale

Enternet ju ofron disa opsione të pagesës për pajisjet fiskale. Mund të paguani me para në dorë, përmes bankës, ose përmes ofertave të NLB Bankës. 

Për të siguruar mirëmbajtjen e pajisjes fiskale, mund të zgjidhni ndër Pakot e Garancionit të ofruara nga Enternet. Pako e Garancionit ofron shërbime të ndryshme dhe përfshin mirembajtjen e pajisjes për një periudhë prej një viti.

Mirëmbajtja dhe Përdorimi i Pajisjeve Fiskale

Mirëmbajtja e pajisjeve fiskale është një aspekt thelbësor për sigurinë dhe efikasitetin e tyre. Duke ndjekur disa rregulla të thjeshta, si mos hedhja e ndonjë gjeje të dëmshme mbi arken fiskale apo mos përdorimi me duar të perlyra me vaj, ju do të siguroni ruajtjen nga dëmet e mundshme. 

Kompania Enternet ju ofron trajnime rreth përdorimit të pajisjes fiskale, për të siguruar që ju dhe ekipi juaj të jeni të gatshëm.

Përkrahja Teknike për Pajisjet Fiskale

Enternet ju ofron ndihmë teknike për pajisjet fiskale. Numrat e telefonit për asistencë teknike janë 038 603 230 dhe 038 603 232. Gjithashtu mund të drejtoheni në një nga qendrat tona në 7 qytete të Kosovës. 

Ekipi i Enternet është i gatshëm të ju ndihmojë me cdo sfidë teknike që mund të hasni.

Apliko në Enternet

Aplikimi për pajisjet fiskale dhe sistemet elektronike është një proces i rëndësishëm për çdo biznes në Kosovë. Enternet ju ofron zgjidhje të personalizuara dhe shërbime të përshtatshme për nevojat e biznesit tuaj. Duke aplikuar për pajisjet fiskale dhe duke ndjekur udhëzimet dhe këshillat e ofruara, ju do të jeni të sigurt për përmbushjen e ligjeve dhe rregulloreve, si dhe efikasitetin e transaksioneve tuaja. 

Enternet është partneri i besueshëm për të ju ndihmuar në këtë proces, duke garantuar një shërbim të shkëlqyer dhe këshillat më të mira për pajisjet tuaja fiskale.

Aplikoni tani në:

1. Qendrat rajonale të ENTERNET (Prishtinë, Prizren, Pejë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjakovë, Gjilan)

2. Online përmes www.enternet-ks.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

en_USEnglish
Scroll to Top